หมวดหมู่: ข่าวสังคม

1asahi

มูลนิธิกระจกอาซาฮี มอบทุนวิจัยแก่ มจธ. สนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิกระจกอาซาฮี (The Asahi Glass Foundation -AF) ประเทศญี่ปุ่นติดต่อกันมาแล้วปีนี้เป็นปีที่ 6 ซึ่งถือเป็นทุนวิจัยที่ให้ความสำคัญกับวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศ โดยเน้นให้การสนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่ โครงการวิจัยที่มีนวัตกรรมและมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม และสามารถสร้างผลงานวิจัยที่ทรงคุณค่าให้กับประเทศชาติใน 5 สาขา ได้แก่ สาขาวัสดุศาสตร์ (Materials Sciences) สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Sciences) สาขาสารสนเทศและระบบอัตโนมัติ (Information Sciences and Automatic Control) สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment) และสาขาพลังงาน (Energy) โดยในปี 2560 นี้ มีนักวิจัยจาก มจธ. ได้รับทุนวิจัยถึง 6 ท่าน 6 งานวิจัย ประกอบด้วย ผศ.ดร.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์, ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล, ดร.นฤมล ตันติพิษณุ, ดร.เยาวลักษณ์ มะปราง รสหอม, ดร.สุภโชค ตันพิชัย และผศ.ดร.สนติพีร์ เอมมณี 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!